Dziś jest 9 maja 2021 r.
6925. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3852. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3552. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)
Park Stołeczny

„100 dni Rządu Chojnackiego”

Korona nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów opublikowanych w ramach Parku stołecznego. Opublikuj swój wpis lub film z YouTube.

21 lutego 2008 r., 16:51 — Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski h. Piękne Życie

Niniejszy artykuł stanowi próbę obiektywnej oceny półmetku kadencji w wykonaniu Rządu Daniela Chojnackiego - ma on charakter prezentacji działań podjętych przez poszczególnych ministrów Rządu Księstwa Sarmacji na przestrzeni ostatniego półtora miesiąca, jak również aby nie był pełen hurraoptymizmu, postarałem się także w obiektywny sposób poddać Rząd konstruktywnej krytyce. Za popełniane błędy nie mam zamiaru nikogo "odwoływać" i bluzgać. Wychodzę bowiem z założenia, że błędy popełniają wszyscy, w tym i ja osobiście. Ale jak mówi mądre przysłowie – „nie popełnia błędów ten, co nic nie robi”.

Szanowni Państwo! Rząd kierowany przez Daniela Chojnackiego został powołany do życia w dniu 29 grudnia 2007 roku na trzymiesięczną kadencję. Pierwotnie w jego skład weszli: Daniel Chojnacki – Kanclerz, Michał Łaski – Podkanclerzy ds. Społecznych, Dariusz Makowski – Podkanclerzy ds. Administracji, Emil Potocki – Minister Dziedzictwa Narodowego, Michał Dahlke – Minister Samorządu Terytorialnego, Michael von Lichtenstein – Minister Spraw Zagranicznych oraz Aaron von Lichtenstein-Rozman – Minister Spraw Wewnętrznych.

Powołanie nowego gabinetu zbiegło się w czasie z potężną i nie łatwą, co należy mocno podkreślić, zmianą w strukturach władzy – zdecydowana większość agencji i organizacji do tej pory podległych Jego Książęcej Mości znalazła się pod skrzydłami administracji Kanclerza Chojnackiego. Ta góra nowych obowiązków wymusiła na Rządzie elastyczne podejście do spraw administrowania naszymi obowiązkami. Zaowocowało to powołaniem w składzie Rządu aż dwóch Podkanclerzych, którzy przejmując część obowiązków Kanclerza, odpowiedzialni są za koordynację, rozliczanie i dbanie o wyniki w podległych im pionach. Taka konstrukcja zarządzania organizacją pracy jest nowoczesnym rozwiązaniem na zasadzie n, n+1, n+2 (co oznacza kolejne stopnie hierarchii odpowiedzialności i zarządzania).

Oprócz wyżej wspomnianych zmian w organizacji prac Rządu zaszły także dwie inne ważne zmiany. Dotychczasowe Ministerstwo Spraw Obywatelskich zostało zastąpione przez System Opieki Sarmackiej, natomiast Ministerstwo Promocji i Informacji zmieniło się w Kancelarię Rządu. Do kompetencji Rządu trafiła także Państwowa Administracja Systemów Informatycznych. Od początku kadencji Rząd Daniela Chojnackiego kierował się w swoich działaniach hasłem „sprawność, jasność, budowanie”. Jak z tym jest w połowie kadencji? Oto subiektywno-obiektywna ocena Rządu Księstwa Sarmacji. Wnioski z realizacji hasła wyciągnijcie sami.

Do chwili obecnej skład Rządu uległ zmianie w przypadku trzech osób – Michała Łaskiego na stanowisku Podkanclerzego ds. Społecznych zastąpił Zbyszko von Thorn-Browarczyk, Ministra Dziedzictwa Narodowego Emila Potockiego zastąpił Henryk von Thorn-Leszczyński oraz Ministra Samorządu Terytorialnego Michała Dahlke zastąpił Avril Levengothon-Arthur. Zmiany te spowodowane były brakiem czasu ze strony pierwszych osób, dymisjami, i chęcią zapewnienia sprawnego działania całego gabinetu. W podległych Kanclerzowi agencjach zmiana dokonała się z tych samych powodów na stanowisku Prezesa Państwowej Administracji Miejsc Publicznych, został nim Marek von Thorn-Lipa-Chojnacki. W skład Rządu powołany został także Artur Komosiński ma stanowisko Podsekretarza Stanu – pierwotnie takie stanowisko w Rządzie nie istniało.

Warto zauważyć, że oprócz zasiadania w ławach Rządowych znaczna część ministrów jest jednocześnie posłami lub senatorami Sejmu Księstwa Sarmacji. Daniel Chojnacki, Aaron von Lichtenstein-Rozman, Michael von Lichtenstein, Jakub Bakonyi (Szef Kancelarii Rządu), a wcześniej także Krzysztof Konias (złożył mandat poselski), Michał Łaski, oraz od niedawna Dariusz Makowski i Zbyszko von Thorn-Browarczyk (którzy korzystając z nowelizacji Konstytucji zgłosili akces do Izby Senatorskiej). I w tym miejscu nadszedł czas na pierwszą krytykę związaną z faktem łączenia pracy w Sejmie z pracą w Rządzie. Osoby tworzące SPD, partię, która zdobyła 4 (5 - wraz z z mandatem posła Sosnowieckiego, który jako niezależny startował z listy SPD) mandaty poselskie i posiadającą niezagrożoną większość w Izbie Poselskiej oraz sprzyjających jej senatorów, powinny dążyć do tego by jako partia polityczna pozostawać o wiele bardziej aktywnymi w sferze prac ustawodawczych. Niestety, na chwilę obecną zaangażowanie w Izbie Poselskiej wykazuje w zasadzie tylko dwóch członków SPD. Trzeba głośno zatem powiedzieć, że to zdecydowanie za mało. Ilość złożonych przez zwycięzców wyborów projektów, udział w debatach i głosowaniach mógłby, i powinien, być o wiele lepszy.

Kolejnym problemem Rządu Daniela Chojnackiego jest polityka informacyjna. O ile ostatnia sonda SOBOS wykazała, że najlepiej zdaniem Sarmatów pracują MSZ oraz MFiG, to na ten wynik bezpośredni wpływ miała właśnie polityka informacyjna i „zauważalność” działań podejmowanych przez poszczególnych członków gabinetu. Działania Krzysztofa Koniasa w Ministerstwie Finansów i Gospodarki nie muszą nikomu być przedstawiane, doskonale wywiązuje się on z postawionych przez jego resortem zadań i prac. Podobnie rzecz ma się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, którym kieruje Michael von Lichtenstein. Jego działania na rzecz poprawy stosunków z Królestwem Scholandii, nawiązanie bliższych stosunków z Królestwem Natanii, oraz aktywna działalność w sferze stosunków z innymi krajami zostały docenione przez wielu Sarmatów. Warto jednak wspomnieć, i być może podpowiedzieć, że w przypadku MFiG regulacje i rozporządzenia dotyczące gospodarki powinny powstawać szybciej, natomiast w przypadku MSZ powinniśmy odgrywać znacznie aktywniejszą rolę w OPM. Obecnie organizacja ta w zasadzie obywa się bez głównego przedstawiciela Sarmacji w jej gronie.

Oba piony Podkanclerzych są pionami stricte administracyjnymi. Rola stojących na ich czele osób polega głównie na koordynacji działań podległych ministerstw, jak również na wspieraniu ich bieżącego działania. Szczególnie dobrze widać tu rolę Podkanclerzego Dariusza Makowskiego, który na bieżąco wspiera w działaniach Ministra Finansów i Gospodarki, podejmuje prace nad specyfikacjami funkcjonowania Syriusza, a także Giełdy Papierów Wartościowych. Niestety trzeba zauważyć, że rola Podkanclerzego ds. Społecznych jest niedookreślona i niestety sprowadza się jedynie do pomocy w przypadku problemów MDN, MST czy SOS, a o problemach takich nic nie wiadomo. Czy warto więc utrzymywać ten pion?

Kolejnym aktywnym ministerstwem w Rządzie jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W związku ze zmianami w strukturach administracji państwowej, MSW uzyskało obowiązki na kształt obowiązków prokuratury. Zajmuje się bowiem badaniem przestrzeganiem prawa w Księstwie Sarmacji i posiada uprawnienia do wnoszenia przed Sąd Książęcy spraw z urzędu. Praca MSW jest zauważalna na forum Sądu Książęcego. Warto przy tym podkreślić, że pracy MSW nie ułatwiała do tej pory przerwa w działaniu SK, którą jak sądzę udało się póki co zażegnać. Minister von Lichtenstein-Rozman aktywnie czuwa nad przestrzeganiem prawa w Księstwie i współpracuje w tym zakresie z Państwową Administracją Miejsc Publicznych. Mam jednak nieodparte wrażenie, że część kompetencji tych dwóch jednostek lekko się może zazębiać, i rozbicie ich na dwa osobne piony jest mało uzasadnione. Dlatego też warto pochylić się nad istniejącymi planami, i toczyć rozmowy nad ewentualnym połączeniem PAMP z MSW w jeden organizm odpowiedzialny za przestrzeganie i egzekwowanie prawa obowiązującego na terenie Księstwa Sarmacji.

Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego prowadzi działania zmierzające do sklasyfikowania wielu sarmackich zabytków, w tym głównie z nowych krajów Korony Sarmackiej, czy nowych miejscowości – jak gellońska Santa Ana. Ministerstwo wspiera także wiele inicjatyw kulturalnych – niestety, co przyznajemy, do tej pory głównie sclavińskich. Niestety MDN to najsłabiej wypadające ministerstwo w Rządzie Daniela Chojnackiego. Nowy minister będzie musiał aktywnie dążyć do tego by zmienić ten nadszarpnięty wizerunek. Chcę przy wszystkich Państwa zachęcić do zgłaszania się ze swoimi pomysłami z zakresu kultury do nowego ministra. Z pewnością znajdą one się zainteresowaniem i chęcią pomocy Henryka von Thorn-Leszczyńskiego.

Ministerstwo Samorządu Terytorialnego jest tym ministerstwem, które ma masę roboty w zakresie cyferek i dbania o stan sarmackich samorządów. Przygotowało w ciągu ostatniego półtora miesiąca dwie kolejne odsłony rankingu miejscowości, a także obszerny raport ranking opisujący. Minister aktywnie bierze udział w rozmowach z samorządami, wspiera je i gdy to możliwe odwiedza jednostki samorządowe analizując potrzeby jakie są zgłaszane. Niewątpliwie działania MST powinny być lepiej widoczne, a spotkania odbywać się częściej. W chwili obecnej mało kto w ogóle wie, poza zainteresowanymi, co robi Minister. Można odnieść wrażenie, że poza robieniem rankingów nie dzieje się w MST nic. A to przecież nie prawda.

Szanowni Państwo! Podsumowując przedstawione dokonania poszczególnych ministrów chcę przypomnieć garść linków, które opisują bieżącą pracę Rządu Księstwa Sarmacji. Jestem bowiem przekonany, że wspomagać Rząd powinniśmy wszyscy - szczególnie, że od dawna nie było w Sarmacji w zasadzie takiej zgody na szczeblu polityki wewnętrznej, jaką mamy obecnie.

http://www.sarmacja.org/strona,news,2968 – Expose Kanclerza Rządu Daniela Chojnackiego
http://www.sarmacja.org/dziennik/akt,2179.html – 14 Ranking Miejscowości
http://www.sarmacja.org/dziennik/akt,2203.html – 15 Ranking Miejscowości
http://rzad.sarmacja.org - aktualna witryna internetowa Rządu
http://rzad.sarmacja.org/raporty/ - witryna z raportami poszczególnych resortów
http://rzad.sarmacja.org/raporty/mst1.pdf - Raport MST o wynikach Rankingu
http://rzad.sarmacja.org/raporty/mst2.pdf - Raport MST o miejscowościach
http://rzad.sarmacja.org/raporty/mfig1.pdf - Raport MFiG za styczeń 2008 r.
http://rzad.sarmacja.org/mistrzostwa.jpg - logo V-Mundialu 2008
http://www.sarmacja.org/strona,faq – nowe, zaktualizowane FAQ dla mieszkańców
http://www.sarmacja.org/dziennik/wykaz,pan,a.html – wydane przez Rząd postanowienia, zarządzenia, decyzje, itp.

Kanclerz Księstwa Sarmacji, jako osoba kierująca działaniami Rządu odpowiada głównie za koordynację działań wszystkich ministerstw i pozostałych jednostek podległych jego administracji. Kanclerz Daniel Chojnacki na bieżąco reaguje na wszystkie nieprawidłowości, które mają miejsce w działaniu Rządu (wymiana ministrów), jak również nie boi się sięgać po działania takie jak uporządkowanie sytuacji w objętej kuratelą państwa (rządu) Kwiaciarni Sarmaflorist, czy próbą objęcia kuratelą rządu SOBOSu. Warto wspomnieć także, że to właśnie Kanclerz wyszedł z propozycją zmiany na stanowisku Prezesa PAMP, reagując tym samym na brak działań poprzedniego Prezesa. Szef Rządu dostrzegając brak działania sarmackiej prowincji Republiki Tropicany zdecydował, po przeprowadzonych publicznie konsultacjach, o jej likwidacji i włączeniu w skład Terytorium Koronnego. Aktywne reagowanie na pojawiające się problemy to niewątpliwie wielki atut Kanclerza i całego Rządu Księstwa Sarmacji.

Pozostałe działania Rządu Księstwa Sarmacji są równie ważne jak te wskazane wyżej, aczkolwiek często pozostają niezauważone. Jednym z takich elementów jest zaangażowanie Kanclerza i pozostałych członków Rządu w starania o uzyskanie przez Księstwo Sarmacji i Królestwo Natanii prawa do organizacji V-Mundialu 2008. Stworzone zostały materiały promocyjne – filmik i logo, które z pewnością przybliżają nasz kraj do bycia gospodarzem mistrzostw. Na wniosek Rządu wydzielona została w rubryce prasy oficjalna agencja prasowa "Brama Sarmacka", dzięki temu w dużo łatwiejszy sposób możliwe jest śledzenie oficjalnych doniesień tego medium. Bardzo ważnym wydarzeniem było opublikowanie dzięki staraniom Rządu informacji o Księstwie Sarmacji w serwisach http://wiadomosci24.pl oraz http://wykop.pl. Promocja Księstwa to nieustannie bardzo ważny element pracy Rządu – trwają starania o publikację materiałów promocyjnych w mediach o zasięgu ogólnopolskim.

Nowi Sarmaci muszą mieć ułatwione zadanie w znalezieniu się w nowej rzeczywistości, dlatego podległe Rządowi SOS, którym kieruje Pani Teresa Weber, opracowało nowy, szeroki niewątpliwie aktualny zasób FAQ, który rozwiewa większość wątpliwości i pytań nowych mieszkańców. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z działań SOS, dzięki którym większy niż dotychczas odsetek nowych mieszkańców rozpoczyna aktywną zabawę w Księstwo Sarmacji. To wielki sukces tego Rządu. Warto o tym pamiętać.

Działania innych podległych Rządowi jednostek także przynoszą określone rezultaty. PASI zażegnało, podczas niedawnego stanu wyjątkowego, poważne zagrożenie, usunęło przy okazji kilkanaście „bugów” systemowych, oraz wznowiło działanie Banku Teutońskiego. Także na bieżąco podejmowanych jest wiele prac systemowych, w tym dokańczanie zmian w Syriuszu, wprowadzenie do niego nowych funkcjonalności, itd.

Członkowie Rządu Księstwa Sarmacji są stale aktywni na arenie Księstwa Sarmacji. Biorą udział w dyskusjach na LDKS, forum, czy w serwisie debat. Chętnie udzielają wywiadów prasie i nie stronią od mówienia o swoich dokonaniach. Problemem jest, co podkreśliłem już wcześniej, koordynacja polityki informacyjnej Rządu. Niestety, wielu działaniach i dokonaniach Rządu Daniela Chojnackiego opinia publiczna zwyczajnie nie wie, bo umykają one zwykłemu obserwatorowi. Jeśli miałbym coś doradzić Kanclerzowi to poszukanie sprawnego i aktywnego rzecznika, który zadba o "publicity" Rządu.


Rząd Księstwa Sarmacji ma przed sobą jeszcze niecałe półtora miesiąca pracy. W tym okresie powinien skupić się na naprawieniu własnych niedociągnięć, o których wspomniałem wyżej. Poza tym Rząd winien także skupić na dalszym podejmowaniu aktywnych działań administrujących Księstwem Sarmacji. Wielka odpowiedzialność spoczywająca na jego barkach, a także oczekiwania Sarmatów wobec Rządu i władzy w ogóle, powinny być stałą motywacją dla jeszcze większego wysiłku, podejmowania dalszych starań i codziennej pracy na rzecz Księstwa Sarmacji.
Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 7 czytelników. Średnia nota: 5
Artykuł czytano 627 razy.

Komentarze

2008-02-21 16:55 - autor: Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski
Proszę o komentarze.

2008-02-21 18:10 - autor: Matwiej' diuk "Skarbniq" Skarbnikow
Łagodne. Bez papryczki.

2008-02-21 18:15 - autor: książę Michał v-hr. O'Rhada
"większy niż dotychczas odsetek nowych mieszkańców rozpoczyna aktywną zabawę w Księstwo Sarmacji" - No to jak dla mnie jest największa porażka rządu...

2008-02-21 18:26 - autor: Dariusz v-hr. "Kedar" Makowski
No, no sam Robert kaw. von Thorn-C*****ski pisze obiektywnie - brawo 5 sie należy.

2008-02-21 22:26 - autor: Daniel bnt von Staufen
Co do tych mieszkańców: mnie się zawsze zdawało, że nie liczy się ilość, lecz jakość. Prawdopodobnie się myliłem.

2008-02-21 22:42 - autor: Aaron kaw. "Gamaliel" von Lichtenstein-Rozman
Dziękuję za słowa że widać pracę MSW. Sam uważam inaczej i czuję sie najgorszym z ministrów tego rządu. Zgadzam się równiez że PAMP i MSW pokrywają się kompetencjami, przy czym kompetencje MSW sa ogólnie niejasne i niedoprecyzowane.

2008-02-22 09:23 - autor: Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski
MSW i PAMP powinni uzgodnić wzajemne relacje pomiędzy sobą - przynajmniej do czasu znalezienia innego rozwiązania. Polecam Ci Aaron rozmowę z Jankiem, jest On bardzo pozytywnie nastawiony i wierzę, że szybko znajdziecie porozumienie.

@v-hr. Makowski - ja nigdy nie mówiłem, że nie umiem pisać obiektywnie ;) Inna sprawa, czy ma sens pisanie obiektywnie w warunkach walki politycznej, kiedy jest się w przeciwnych sobie obozach politycznych? :) Obecnie to nie występuje, więc obiektywizm jest jak najbardziej uzasadniony :) RCA ma wiele talentów :P

2008-02-22 10:38 - autor: Michał kaw. "Reve" von Karausche
Szczerzem zdumiony...! Dobry, solidny materiał. Może faktycznie trochę zbyt pozytywny ;) Rząd, fakt faktem, do najgorszych nie należy, ale zdecydowanie na pochwały nie zasługuje... rozleniwi się jeszcze i co wtedy?

2008-02-22 22:56 - autor: Jakub v-hr. "Yoghurt" Bakonyi
"Jeśli miałbym coś doradzić Kanclerzowi to poszukanie sprawnego i aktywnego rzecznika, który zadba o "publicity" Rządu."

Takie kompetencje posiada Kancelaria Rządu. Jakie zastrzeżenia masz, jeśli chodzi o jej działanie?

2008-02-23 09:58 - autor: Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski
... Polecam "kancelarii" przeczytanie raz jeszcze.

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.025 sekundy