Dziś jest 6 czerwca 2020 r.
6588. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3515. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3215. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)


Różne > "Expose Kanclerza Rządu Księstwa Sarmacji"

Korona oraz Brama Sarmacka nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy, opinii i stanowisk opublikowanych przez redaktorów agencji prasowych. Opublikuj artykuł w Parku.

09 kwietnia 2008 r., 12:06 — Robert Janusz von Thorn-C*****ski

Expose Kanclerza Rządu Księstwa Sarmacji
Roberta Janusza von Thorn-C*****skiego


Wasza Książęca Mość!
Panie Marszałku, Wysoka Izbo!
Szanowne Sarmatki i Szanowni Sarmaci!

Kiedy dwa miesiące temu informowałem o swoim odejściu z Nowej Prawicy Sarmackiej, a także zapowiadałem samodzielny start w wyborach do Izby Poselskiej i podjęcie starań o nominację kanclerską, wielu mówiło, że się nie uda. Przyznam szczerze, że sam nie byłem przekonany, że będzie mi dane przed Wami stanąć w roli Kanclerza Rządu Księstwa Sarmacji. Dziś jednak, po pierwszych od dawna niezwykłych wyborach, kilku dniach rozmów i szukania stabilnego porozumienia stoję tu i mam zaszczyt przedstawić zarys planów Rządu Księstwa Sarmacji na najbliższą czteromiesięczną kadencję.

Rozpoczęta kadencja jest kadencją, przed którą stoi wiele wyzwań. Jednym z nich niewątpliwie jest odpowiednie przygotowanie obchodów VI Rocznicy istnienia Księstwa Sarmacji. W przedwyborczych dyskusjach nakreśliłem także inne, równie ważne cele na tę kadencję - dokończenie reformy finansowej tak, by na koniec kadencji budżet KS był zrównoważony w możliwie pełnym wymiarze, oraz dokończenie reformy Syriusza i marsz w kierunku jego uproszczenia. Rząd Księstwa Sarmacji kierowany przeze mnie będzie, pomimo zmiany na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych, kontynuował politykę zagraniczną zarysowaną w poprzednich kadencjach. Jedną z istotniejszych wobec niej zmian będzie jedynie rozszerzenie starań o jak najlepsze stosunki międzynarodowe także na Mandragorat Wandystanu - nie można bowiem zapominać, że mieszkańcy tego kraju to w dużej mierze także Sarmaci, niezależnie od tego, czy się ich lubi, czy nie - tu decyduje Racja Stanu. Równie ważnym elementem będzie dialog prowadzony z samorządami - krajami Korony i prowincjami Księstwa - celem Rządu jest i będzie zbliżanie podmiotów tworzących Koronę Sarmacji do siebie wzajemnie. Właśnie wokół tych pięciu filarów - rocznica, polityka zagraniczna, równoważenie finansów publicznych oraz reforma Syriusza, a także dialog z samorządami - będą się koncentrować działania Rządu Księstwa Sarmacji na przestrzeni najbliższych czterech miesięcy. Szanowni Państwo! Pozwólcie, że przedstawię Wam bardziej szczegółowo plany poszczególnych ministerstw w Rządzie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - na czele tego resortu stanął Mateusz baron Cezar, obejmując jednocześnie tekę Podkanclerzego Rządu. Istotną zmianą względem funkcjonowania MSW jest połączenie tego resortu z dotychczasową Państwową Administracją Miejsc Publicznych, i uczynienie z niego resortu "siłowego" z prawdziwego zdarzenia. Odeszliśmy tym samym od nieskutecznego podziału obowiązków, które niejednokrotnie się ze sobą pokrywały. Zadania, jakie zostaną postawione przed MSW w tej kadencji to - oprócz oczywistego czuwania nad przestrzeganiem prawa - także przygotowanie i wdrożenie z powrotem systemu przeprowadzania państwowego egzaminu ze znajomości prawa i zwyczajów Księstwa Sarmacji, oraz przygotowanie i uruchomienie państwowego biura notarialnego - w chwili obecnej w Sarmacji nie ma żadnego kwalifikowanego biura notarialnego, i ulegnie to zmianie. MSW przejmuje także obowiązki PAMP i będzie dbało o przestrzeganie zasad obowiązujących w miejscach publicznych Księstwa Sarmacji. Nowy Minister podejmie działania zmierzające do nowego zdefiniowania zasad umieszczania herbu i flagi Księstwa Sarmacji na stronach internetowych podmiotów zobowiązanych przepisami do ich stosowania - wraz z tymi działaniami zostanie przeprowadzona dokładna weryfikacja tego stosowania. Oprócz tych działań MSW dokona weryfikacji i uporządkowania listy półoperatorów sarmackiego czata oraz dokona niezbędnych zmian w funkcjonowaniu i układzie Forum Sarmacji. Docelowo MSW pomoże w ramach obowiązków Podkanclerzego w gruntownej aktualizacji zasobów Katalogu Sarmackiego.

Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego - na czele tego ministerstwa stanął Bartosz kawaler von Thorn-Mackiewicz. W ostatniej kadencji nowy Minister pomagał i wspierał MDN i dlatego jako naturalny kandydat otrzymał propozycję dalszego zajmowania się tym niezwykłym resortem. W tej kadencji wprowadziłem ważną zmianę polegającą na włączeniu Funduszu Natańsko-Sarmackiego w ramy MDN właśnie - uznając, że zakres finansowanych inicjatyw bardziej odpowiada naturze tego ministerstwa. Jestem przekonany, że pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie możliwości jakie daje Sarmacji i Natanii ten fundusz. Jednym z głównych zadań nowego Ministra będzie wytężona praca nad przywróceniem świetności Instytutu Edukacji Sarmackiej - w zakresie tego działania Minister będzie dysponował pomocą wszystkich członków Rządu. W dalszym ciągu prowadzona będzie klasyfikacja sarmackich zabytków, Minister planuje także zmiany w samym systemie informatycznym rejestru zabytków. Ważnym zadaniem, stojącym przed MDN jest aktualizacja Izby Zasłużonych Sarmatów - porzucony zostanie system oparty na wiki i powrócimy na stary, sprawdzony, system obowiązujący przed ostatnią zmianą. Rolą nowego Ministra będzie także wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz inicjowanie ich - o sile Sarmacji stanowi także poziom jej kultury i jej oddziaływanie na zewnątrz.

Ministerstwo Samorządu Terytorialnego - pracami resortu po raz kolejny kierować będzie Avril kawaler Levengothon-Karczewski. Jestem pewien, że doświadczenie Ministra przełoży się także na jego efektywność w nowej kadencji. Zmianą w stosunku do poprzedniej kadencji jest zapisanie w obowiązkach MST prowadzenia polityki aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego - w praktyce do obowiązków MST należeć będzie pomaganie samorządom w znalezieniu zarządców miejscowości oraz proponowanie i niesienie pomocy w ich rozwoju. Oprócz tej ważnej zmiany MST będzie w dalszym ciągu regularnie publikował raporty i rankingi dotyczące miejscowości i stanu sarmackich samorządów - na ich bazie Rząd będzie proponował i podejmował działania naprawcze. W tej kadencji w drodze rozporządzenia ustalone zostaną zasady reklamy na stronie głównej Księstwa Sarmacji dla trzech najlepszych sarmackich miejscowości. Jedną z głównych ról Ministra będzie stały kontakt z naczelnikami samorządów i miejscowości - chcemy poprzez ciągły dialog na linii rząd-samorządy zbliżyć podmioty tworzące Koronę Sarmacji do siebie. Jednym z elementów tej polityki będzie przeprowadzenie pod patronatem MST i Kanclerza plebiscytu na najlepszego samorządowca roku 2007. Ministerstwo podejmie także prace nad uruchomieniem Muzeum Sarmackich Miejscowości, w którym umieszczone będą strony i dorobek nieaktywnych, czy zlikwidowanych już miejscowości.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - na czele tego ważnego urzędu stanął Marszałek Izby Senatorskiej Michał markiz Łaski. Świetna i niezwykła praca Marszałka w kierowanej przez niego Izbie jest gwarancją podobnego zaangażowania w sprawy natury międzynarodowej - umiejętność negocjowania oraz podejście kompromisowe czynią z nowego MSZ ważny atut w polityce zagranicznej Księstwa Sarmacji. Jak pisałem na wstępie w zakresie polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji Rząd będzie kierował się dotychczasowymi torami zarysowanymi przez poprzedników. Ciągłość Polityki Zagranicznej jest niezbędna do zachowania silnej pozycji Księstwa Sarmacji w Wirtualnym Świecie. Jedyną poważniejszą zmianą będzie podjęcie starań o normalizację stosunków z Mandragoratem Wandystanu. W dalszym ciągu bardzo dużo nas łączy. Brak dialogu powoduje niezrozumienie, a niezrozumienie konflikty. Rząd Księstwa Sarmacji będzie rządem dialogu. W dalszym ciągu najważniejszym sarmackim partnerem będzie Królestwo Natanii, z którym będziemy dążyć do pogłębienia dotychczasowej współpracy, priorytetowo rozwijana będzie współpraca z Królestwem Scholandii. Już w najbliższych dniach powołany zostanie na stanowisko ambasadora Książę Michael von Lichtenstein. Sam fakt powołania tak znamienitej osoby na to stanowisko odzwierciedla wagę jaką przykładać będziemy do stosunków dyplomatycznym z tym państwem. Podjęte zostaną działania w celu ocieplenia stosunków z Królestwem Dreamlandu. Ważnym polem działania sarmackiej polityki zagranicznej będzie czynny udział w pracach Organizacji Polskich Mikronacji. Dzięki połączeniu funkcji Marszałka IS i MSZ zostaną podjęte działania w celu zainicjowania międzynarodowej współpracy parlamentarnej polegającej na spotkaniach posłów i senatorów różnych krajów oraz przede wszystkim wymiana doświadczeń - co z pewnością przyniesie pożytek całemu Księstwu Sarmacji. W swoich działaniach MSZ będzie ściśle współpracować z Księciem Piotrem Mikołajem jak również z Kanclerzem Rządu - dialog będzie podstawą spójnej polityki zagranicznej prowadzonej przez Księstwo Sarmacji.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki - kierownictwo nad tym resortem obejmuje jeden z niewielu prawdziwych sarmackich ekspertów gospodarczych Jan baronet Via Teutończyk, wydawca ważnego ekonomicznego czasopisma - eXpander. Najważniejsze wyzwania stojące przed nowym MFiG to kontynuowanie działań poprzedników w zakresie równoważenia sarmackiego budżetu i stanu skarbca, a także prowadzenie wraz z PASI działań zmierzających do uproszczenia zasad i interfejsu Syriusza. MFiG przeprowadzi wnikliwą analizę kwestii podatków, zarówno co do ich formy, jak i wysokości - końcowym etapem będzie podjęcie decyzji jakie podatki ostatecznie zostaną wprowadzone. W podatkach upatrujemy ważne źródło pozwalające na zrównoważenie budżetu. We współpracy z MFiG zostaną także opracowane nowe zasady wynagradzania urzędników państwowych i urzędników PASI - zostanie wprowadzony system premiujący rzeczywiste wyniki i efekty ich pracy. Kolejnym ważnym działaniem MFiG będzie określenie, które z obecnych funkcji systemu informatycznego Księstwa Sarmacji mają być płatne i jaka ma być odpłatność za te funkcje. Celem MFiG jest jak najbardziej możliwe zbilansowanie wydatków i dochodów Korony w perspektywie najbliższych czterech miesięcy. Jednym z priorytetowych zadań nowego Ministra będzie uproszenie branż produkcyjnych i drzewa produkcyjnego w Syriuszu. Jesteśmy pewni, że te zmiany odczuje pozytywnie ogół Sarmatów. Kolejne ważne zadanie stojące przed MFiG to unormowanie ostatecznie kwestii pojazdów - we współpracy z PASI zostaną położone wszelkie możliwe starania by pojazdy jak najszybciej wróciły do pełnego funkcjonowania.

Wysoka Izbo! Idea, jaka przyświecać będzie pracy tego Rządu to współpraca i dialog - pomimo nakreślenia ram odpowiedzialności poszczególnych Ministrów ich rolą będzie także pomoc pozostałym członkom Rządu. Nie chcemy zarządzać Rządem jedynie pionowo - ważne dla nas będzie zarządzanie macierzowe - zarówno pionowo - w zakresie zarysowanej wyżej odpowiedzialności - jak i poziome, gdzie każdy Minister będzie niósł pomoc kolegom z Rządu.

Kierowanie tak skomplikowaną strukturą obowiązków, jakie dziś obarczają Rząd jest nie lada wyzwaniem. W bieżącej pracy kierować będę się dwoma celami - tym, by Sarmacja na końcu tej kadencji była zadowolona z wprowadzanych zmian, oraz tym, by okazywać potrzebującym tego mieszkańcom wszelką możliwą pomoc. W najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach Rząd ten będzie aktywnie pracował nad tym, by Sarmacja stała się lepszym miejscem. Wydane zostaną brakujące regulacje wynikające z uprawnień poszczególnych resortów zaś jednostkowe działania będą koncentrować się wokół określonych na wstępie filarów.

Wysoka Izbo! Kończąc swoje wystąpienie zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich posłów - niezależnie od opcji politycznej, doświadczenia, sympatii - o poparcie tego Rządu i udzieleniu mu w nadchodzącym głosowaniu wotum zaufania - pokażmy Sarmatom, że pomimo różnic i często trudnych dyskusji jesteśmy w stanie razem pracować dla dobra Księstwa Sarmacji i wszystkich osób je zamieszkujących. Przedstawiając Państwu Rząd Księstwa Sarmacji zapewniam - będziemy Rządem dialogu - dialogu opartego o równość i partnerstwo - wszyscy tego potrzebujemy. Vivat Sarmacja!
Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 3 czytelników. Średnia nota: 4
Artykuł czytano 431 razy.

Komentarze

2008-04-09 12:54 - autor: Matwiej diuk "Skarbniq" Skarbnikow
Troszke hipokryzji (kawałek o Lichtensteinie), troszkę pisania o tym co już jest opracowane jako czymś co "ten wspaniały rząd" zrobi i troszkę pobżnych rzyczeń ateisty ;)

2008-04-09 13:01 - autor: Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski
Hipokryzji? Nie. Lichten był oceniany wysoko.

2008-04-09 13:03 - autor: Matwiej diuk "Skarbniq" Skarbnikow
Coś w stylu.... "To musi być on ? Wolałbym sam."

2008-04-09 13:12 - autor: Krzysztof hr. "Kwazi" Konias
Bardzo ładnie została przemilczana sprawa stosunków z KNT.
Rozumiem, że Kanclerzowi już nie zależy na tym, abym wstrzymał się od głosu przy głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu (niezależnie gdzie ono będzie miało miejsce), co mu obiecałem w przypadku gdyby w cywilizowany sposób podszedł do tej sprawy.

2008-04-09 13:15 - autor: Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski
Wolałbym sam? Nie było takich propozycji. Co do wątpliwości czy musi być On to zwyczajnie wynikają one z utraty zaufania dzięki ostatnim SPDowskim działaniom. Nikt jednak nie kwestionuje zasług Michała. Wiem, że nie rozumiesz.

2008-04-09 13:22 - autor: Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski
@Kwazi - mea culpa - zapomniałem! Natomiast wydałem już oświadczenie w tej sprawie - jest na LDKS i LDMT.

2008-04-09 15:04 - autor: Matwiej diuk "Skarbniq" Skarbnikow
Własnie nie rozumiem. Ze względu na przynależność partyjną "traci się zaufanie" pomimo, że równocześnie docenia się i nie kwestionuje się zasług. Nie rozumiem takiej postawy.

2008-04-09 15:19 - autor: Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski
Nie rozumiesz. Traci się zaufanie za nie "przynależność" a za postawę i słowa. No chyba mi nie powiesz, że na zaufanie zasługujesz w moich oczach. Albo, że Michael zasługuje...

2008-04-09 17:39 - autor: Matwiej diuk "Skarbniq" Skarbnikow
Zależy co wpływa na zaufanie. Ja dopuszczam taką możliwość, że kogoś nieznoszę i jego postawa budzi we mnie obrzydzenie a zarazem wiem, że nie przekorczy granic wytyczonych prawem lub odrębną umową honorową.

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.055 sekundy