Dziś jest 27 maja 2020 r.
6578. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
3505. dzień panowania JKM Piotra II Grzegorza
3205. dzień kadencji Sejmu (XXXIII kadencja)


Różne > "Expose Ministra - Kanclerza"

Korona oraz Brama Sarmacka nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy, opinii i stanowisk opublikowanych przez redaktorów agencji prasowych. Opublikuj artykuł w Parku.

03 marca 2007 r., 22:41 — Rząd Księstwa Sarmacji

Expose Ministra - Kanclerza Mikołaja markiza Arped-Muzyk

Wasza Książęca Wysokość!
Szanowny Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!
Drodzy Obywatele!

Mam niemały zaszczyt stanąć na czele Rządu powstałego w szczególnych okolicznościach. W związku z wygaśnięciem mandatu poselskiego hr. Szpunara, miejsce w Sejmie objął Aleksander kaw. Nowak, przyczyniając się do zmiany układu sił w Izbie Poselskiej, co z kolei umożliwiło powstanie gabinetu tworzonego przez koalicję MŻ-NZM-PPS.

Rząd, na którego czele mam zaszczyt stanąć, powstał w wyniku zawarcia porozumienia między ugrupowaniami, które pod względem programowym nie są sobie bliskie, co moim zdaniem stanowi o wartości osiągniętego w ten sposób kompromisu.

Staję dzisiaj przed Wysoką Izbą prosząc panów posłów o wyrażenie wotum zaufania dla gabinetu, który obejmie kierownictwo nad sprawami Sarmacji do końca XV kadencji Sejmu. Czekają na nas wielkie wyzwania, wynikające z sytuacji gospodarczej i międzynarodowej Księstwa oraz funkcjonowania samorządów terytorialnych. Ogromnym zadaniem, którego nie wolno nam zaniedbać jest stały dialog pomiędzy resortami a społeczeństwem sarmackim.

Ugrupowania polityczne tworzące obecny rząd postanowiły, że najwyższym priorytetem tego gabinetu będzie opracowanie, a w kolejnym etapie wprowadzenie zmian w sposobie nadawania obywatelstwa sarmackiego. Chcemy rozwiązać problem nieaktywnych mieszkańców, określanych żartobliwie „słupami”. Koalicja uważa, że akt nadania obywatelstwa Księstwa Sarmacji jest swoistą pierwszą nobilitacją mieszkańca. Idąc naszym tokiem myślenia, Sarmata wnioskujący o jego nadanie będzie musiał spełnić określone nowym prawem warunki.

Aby osiągnąć zakładany cel, Rząd planuje zwiększenie roli Instytutu Edukacji Sarmackiej i egzaminu wieńczącego naukę w tymże. Rozważane jest także wprowadzenie kryterium aktywności, przejawianej w publikowaniu wypowiedzi przez mieszkańca.

Następnym priorytetem nowego gabinetu jest wzmocnienie pozycji samorządów. Naszym zamiarem jest zwiększenie pozycji prowincji w procesie przygotowania mieszkańców do aktywnego życia w społeczeństwie Sarmatów. Samorządy niewątpliwie są miejscami, które cechuje łatwoś; nawiązywania więzi międzyludzkich, co znacznie ułatwiłoby stawiany cel.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo!

Wszystkim znany poseł Aleksander kaw. Nowak pełnił będzie urząd Ministra-Podkanclerzego, do którego obowiązków, prócz zastępowania Ministra-Kanclerza, należeć będzie także tworzenie i znoszenie stanowisk w administracji rządowej, a także organizowanie zespołów doradczych dla poszczególnych resortów, dzięki czemu realizowane będzie założenie kaw. Nowaka dotyczące powoływania tzw. Doradców Społecznych.

Zadaniem Kawalera będzie także wynagradzanie pracowników administracji rządowej w zakresie nieregulowanym odrębnymi przepisami.

Pan Aleksander Nowak będzie ponadto monitorował funkcjonowanie podległych rządowi instytucji.

Na czele Ministerstwa Finansów i Gospodarki stanie Rafał wicehrabia Szcześniewski, doskonale przygotowany do pełnienia swojej funkcji dzięki szerokiej wiedzy i obszernemu doświadczeniu. Prócz codziennych obowiązków, podejmie działania stymulujące gospodarkę sarmacką, między innymi przez próbę obniżenia kosztów inwestycji, a także ustanowienie korzystnych kredytów dla początkujących przedsiębiorców. Pan Minister przeprowadzi także analizę i porównanie dwóch systemów gospodarki – Syriusza i Suwerena, w celu dokonania wyboru korzystniejszego. Rząd uważa, że nie można dokonywać daleko idących zmian, bez odpowiedniego rekonesansu. Działania Ministerstwa Finansów i Gospodarki będą zmierzały do pobudzenia aktywności przedsiębiorców Księstwa Sarmacji.

Tekę Ministra Kultury obejmuje Michał wicehrabia Radetzky, który jest powszechnie znany ze swoich osiągnięć w sferze dziedzictwa narodowego.
Jego celem, podobnie jak w trakcie poprzedniej, skróconej kadencji, będzie czuwanie nad sferą oświaty sarmackiej, głównie poprzez aktualizację materiałów dostępnych w Instytucie Edukacji Sarmackiej. Ministerstwo Kultury poczyni także kroki mające na celu ustalenie oficjalnej wersji historii przedinternetowej Księstwa Sarmacji.

Aleksander v-hr. Keller – Minister Samorządu Terytorialnego – dążył będzie do powołania rady konsultacyjno-doradczej, w skład której wejdą naczelnicy poszczególnych jednostek samorządowych, a także sam MST jako reprezentant Korony. Minister Keller będzie także kontrolował wykorzystanie subwencji dla samorządów. W porozumieniu z wyżej wspomnianą radą wnioskował będzie o przyznawanie subwencji, przeznaczonych na ściśle określone cele. Jako główny cel Ministerstwa Samorządu Terytorialnego na czele z wicehrabią Kellerem należy uznać poszerzenie współpracy Rządu z samorządami.

Ministerstwem Spraw Obywatelskich pokieruje doświadczony i szanowany polityk – Timios hr. Kiechajas. Priorytetem tego resortu będzie sprawne rozpatrywanie wniosków o zapomogi oraz wniosków imigracyjnych, a także utrzymywanie stałego kontaktu z obywatelami i sprawne udzielanie odpowiedzi na stawiane przez nich pytania.

Polityką Zagraniczną Księstwa Sarmacji pokieruje Konrad hr. Von Staufen, człowiek posiadający olbrzymią wiedzę w zakresie dyplomacji oraz dobrze przygotowany do pełnienia tak ważnej funkcji ze względu na wcześniejsze doświadczenie, zdobyte w służbie dyplomatycznej. Ważnym zadaniem stojącym przed sarmacką dyplomacją będzie aktywne uczestnictwo w strukturach Organizacji Polskich Mikronacji. Rząd Księstwa Sarmacji docenia rolę tej stosunkowo nowej organizacji międzynarodowej i zamierza współdziałać z pozostałymi jej członkami w celu ugruntowania jej pozycji. Do priorytetów sarmackiej polityki zagranicznej należeć będzie zacieśnianie stosunków z Królestwem Natanii, przy pełnym poszanowaniu jego członkostwa w sojuszu dreamlandzko-scholandzkim.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmie także działania mające na celu doskonalenie stosunków z Królestwem Dreamlandu. Rząd Księstwa Sarmacji będzie bacznie obserwował sytuację w Królestwie Scholandii, w celu możliwie jak najszybszej poprawy stosunków z tym niewątpliwie poważanym w v-świecie państwem.

Nieoceniony diuk Piotr Kościński, objejmuje urząd Ministra Stanu. Diukowi Kościńskiemu powierzono zadanie współpracy z Książęcymi Siłami Zbrojnymi, w celu przygotowania odpowiednich przepisów prawa dotyczących ustanowienia urzędu odpowiedzialnego za kontrolowanie i wspieranie tychże. Minister Kościński będzie wspierał działania Ministra Spraw Zagranicznych w charakterze ambasadora at large. Pan Minister będzie także pełnił funkcję reprezentanta rządu w Izbie Poselskiej. Wraz z drugim Ministrem Stanu – Panem Mateuszem M. Kudłą – podejmie się opracowania programu promocji Sarmacji w realnych mediach.

Minister Stanu, Pan Mateusz M. Cezar, będzie odpowiadał za prowadzenie polityki informacyjnej rządu - dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu, Minister Cezar będzie sprawnie informował społeczeństwo sarmackie o działaniach podejmowanych przez gabinet.

Ważnym zadaniem Pana Ministra będzie także aktualizacja stron internetowych Rządu, a także planowanie wykorzystania miejsca witryny Księstwa Sarmacji.

Wasza Książęca Wysokość,
Wysoka Izbo!

Rząd, którego kierownictwa się podjąłem, składa się z osób, których kompetencji, rzetelności i umiejętności jestem pewien, w związku z czym przewiduję udzielenie im swobody w sposobie działania i polityce kadrowej.

Wyrażam nadzieję, że Wysoka Izba zaakceptuje plan działania i udzieli Rządowi Księstwa Sarmacji wotum zaufania.

Dziękuję.
Udostępnij

Informacje o artykule

Artykuł oceniło 1 czytelników. Średnia nota: 3
Artykuł czytano 301 razy.

Komentarze

2007-03-03 23:11 - autor: v-hr. Accursius
Rząd Księstwa Sarmacji będzie bacznie obserwował sytuację w
Królestwie Scholandii, w celu możliwie jak najszybszej
poprawy stosunków z tym niewątpliwie poważanym w v-świecie
państwem... To chyba jakiś żart?! Scholandia jest państwem,
które stanowi początek OSI ZŁA w polityce międzynarodowej.
Zamknięcie się na inne kraje, nowych obywateli, okradanie
cudzoziemców. Po za tym, jest niewielkie a określanie go
jako poważane' stanowi nadużycie.

2007-03-03 23:23 - autor: Loen v-hr. Nikołajewicz-Iwanow Prielożny
Mnie sie tam expose Kanclerza podoba :-)

2007-03-04 00:49 - autor: Dariusz "Kedar" Makowski
Expose fajne tylko dlaczego Pan Kanclerz nie przeczytał
Dekret Księcia Sarmacji nr 360
o Rządzie Księstwa
Sarmacji. Nie pisałby, że MFiG może " obniżać koszty
inwestycji, a także ustanowiać korzystne
kredyty".
Najbardziej podobał mi się fragment z
początku "nie wolno nam zaniedbać jest stały dialog
pomiędzy resortami a społeczeństwem sarmackim". A tu na
ldks okrzyki gdzie jest MFiG i do tego expose w 7 dniu.

Zdaje się, że to będzie (już jest) Rząd totalnej
stagnacji.

Dodaj swój komentarz:


Chcę wiedzieć o nowych komentarzach

Opcje archiwum

Napisali o nas

© Księstwo Sarmacji
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sarmacja na Facebooku Sarmacja na Twitterze Sarmacja na YouTube
Czas generowania strony: 0.067 sekundy